• Regulamin

 

 

REGULAMIN

INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY KSIĄŻEK

 • 1

Podmiot gospodarczy

Sprzedaż internetowa książek, za pośrednictwem strony internetowej sklep.wydawnictwo-ast.pl, organizowana jest przez firmę PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000238701, z kapitałem zakładowym 250 000 zł, NIP 5832907434, Regon 220082370.

 • 2

Przedmiot działalności

Za pośrednictwem strony sklep.wydawnictwo-ast.pl prowadzona jest internetowa sprzedaż detaliczna książek. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje terytorium Europy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Niniejszy Regulamin nie dotyczy prowadzonej przez wydawnictwo sprzedaży hurtowej.

 • 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne do korzystania ze strony sklep.wydawnictwo-ast.pl są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

 • 4

Zamawianie towaru, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Informacje o książkach są zamieszczone na stronie sklep.wydawnictwo-ast.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio poprzez stronę internetową sklep.wydawnictwo-ast.pl.
 3. Informacje znajdujące się na sklep.wydawnictwo-ast.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą strony internetowej sklep.wydawnictwo-ast.pl, kupuje towar zgodny z opisem.
 4. Klient, składając na sklep.wydawnictwo-ast.pl zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianego towaru. W odpowiedzi otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją niezbędną do jego dalszej realizacji na podany przez Klienta adres e-mail. O kolejnych etapach realizacji zamówienia Klient jest informowany pocztą elektroniczną.
 5. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 6. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. dokumentuje dokonanie zakupów dokumentem sprzedaży. Jeżeli Klient życzy sobie, aby wystawiono mu fakturę VAT, powinien to zaznaczyć w uwagach i udostępnić wymagane dane w celu realizacji tego zlecenia.
 • 5

Cena towaru

 1. Cena książek na sklep.wydawnictwo-ast.pl to cena brutto zawierająca 5% podatek VAT.
 2. Podane ceny książek nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru w formularzu zamówienia.
 5. Na wszystkie towary na sklep.wydawnictwo-ast.pl wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT.
 6. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen książek, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • 6

Dostawa

 1. Dostawa książek jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 2. §6 Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.
 2. Zamówione książki dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 3. Dostawy książek zamawianych za pośrednictwem sklep.wydawnictwo-ast.pl są realizowane na terenie Europy. W przypadku chęci zakupu towaru z innym miejscem dostawy należy skontaktować się ze PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.
 • 7

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Egzemplarze książek oferowanych na sklep.wydawnictwo-ast.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres poczty elektronicznej: info@wydawnictwo-ast.pl wypełniony Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
 3. Zwracany towar należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży w formie pisemnej oraz zwroty towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Jeśli Klient zwraca całe zamówienie, PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. oddaje kupującemu nie tylko cenę towaru, ale także kwotę wydaną na jego dostarczenie do nabywcy (przesyłka od PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. do Klienta). Korzystając z prawa do zwrotu, Klient płaci więc jedynie za odesłanie towaru do PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. (przesyłka od Klienta do PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o.).
 • 8

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem.
 2. Reklamowany towar po zgłoszeniu do PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa wraz z opisem przyczyn reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
 3. Zwroty reklamowanego towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Ostra 13C, 02-949 Warszawa.
 4. PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.
 5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowej książki, koszty dostawy ponosi PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o..
 • 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.
 3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • 10

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-949) przy ul. Ostra 13C., tel. 500255007

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach księgowych, realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji, realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu tworzenia historii Pani/Pana zamówień, w celach marketingowych do wysyłki newslettera z naszymi aktualnościami oraz do bieżącego kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe), świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, informatyczne i telekomunikacyjne, z zakresu obsługi klienta, księgowo-finansowe i podatkowe, doradcze, audytorskie i kontrolne, prawne;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży;

5) posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o operacjach przetwarzania danych osobowych, prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. By skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw prosimy o kontakt na adres e-mail: info@wydawnictwo-ast.pl.

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy i zrealizowania zamówienia.

8) Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczące obszarów:

 1. informacje na temat sesji
 2. ostatnio oglądane produkty

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży książki:

…………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy/odbioru

…………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………….

 

Adres konsumenta

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

…………………………………………………….